Характеристики и лечение на минералната вода !

Свера на използване БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ

Минералните води са от съществено балнеоложко значение и са широко използвани за рехабилитация и санаториално лечение. Терминът спа е свързан с водолечението, познато като балнотерапия.

Минералната вода може да се използва както за външно приложение (чрез бани, вани, душове) при хидротерапията и водолечението, така и за инхалации или промивки при заболявания на носоглътката и горните дихателни пътища, и други подобни цели.

КРАТКИ ПОЯСНЕНИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ФАКТОРИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ПАВЕЛ БАНЯ,СЪЧЕТАНИ С ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ,БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВАЩИ СЕ В КУРОРТА И СЪОТВЕТНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ.

Минералните води в България са с различно съдържание, т.е. отговарят на определени параметри, които определят приоритетните незоологични единици, ’’панела” на заболяванията, подходящи за повлияване в съответния балнеокурорт. Разбира се Павел баня не прави изключение в това отношение. Тук минералната вода се характеризира със слаба минерализация, респективно ниско количество сухо вещество на литър/около 2гр./ и хипертермалност – 57-59Х температура на водата при извора. Тя е, най-общо, хидрокарбонатна, мета- силициева, радонова и флуорна.
Тези характеристики я правят подходяща за лечение на редица заболявания. Основна група от тях са болести на опорно-двигателния апарат с известен приоритет на вертеброгенните и тези на междупрешлениите дискове. Сериозно са застъпени дегенеративните ставни заболявания, а също и такива на периферната нервна система/тук имаме пред вид моно и полирадикулопатии и състояния след полиневропатии с различна, но конкретна ети- ология/диабетна, токсична и пр./.В по-малка степен можем да включим незоологични единици от централната нервна система-моно-,хеми- и квадрипа- ретични състояния след съдови инциденти, извън рисковите периоди; черепно-мозъчни и гръбначномозъчни травми и др. Една немалка група са болестите от рубриката на ревматологията: реактивни, ревматични, подагрени и псориатрични артрити; анкилозиращия спондилартрит и др. Не на последно място споменаваме и посттравматичните състояния, които приемаме за вторична рехабилитация/ след първоначален цикъл на болнична такава/.
Съчетанието на минералната вода, различните видове преформирани фактори, цялата палитра от кинезитерапевтични методики, някои топлинни процедури – всичко това във съвременен вариант, ни дава възможността да заявим, че разполагаме с пълен обем рехабилитационни мерки, необходими за адекватнотното въздействие при горепосочените заболявания.
Пред вид ограничените възможности на медикаментозната терапия, неизбежния оперативен риск и липсата на гаранции за успеха при оперативните интервенции/особено при болестите на между-прешленните дискове/, можем да отбележим една висока степен на повлияване на състоянието на пациентите и то в различните им стадии. При някои от тях това повлияване достига до 80%Разбира се 100%-ова успеваемост е невъзможна, но това важи
и за останалите методики от другите направления в медицината.
За да сме максимално екзактни трябва да отбележим, че има някои основни противопоказания за лечение в балнеокурорта, а именно онкологични заболявания; остри възпалителни болести; изразени сърдечно-съдови болести, психични болести, дори и в ремисия и недобре компенсирани болести на ендокринната и централната нервна с-ми.
Съставил: д-р Мирослав Минев балнеохотел „ДИАНА МАР” гр.Павел баня

Състав и характеристики на водата от изворите в Павел баня

Име Параметър
Дебит 16 л/сек
Температура 61 oC
Минерализация 0,62 G/L
Радон 22,8
Сероводород 0,7 MG/L
Метасилициева к-на 54 MG/L
Метаборна к-на 0,7 MG/L

АНИОНИ MG / L MVAL %
ФЛУОРИД 14 10.08
ХЛОРИД 12 4.73
СУЛФАТ 19 5.49
ХИДРОКАРБОНАТ 354 79.49
ХИДРОСУЛФИД 0.5 0.21

КАТИОНИ MG / L MVAL %
ЛИТИЙ 0.4 0.4
НАТРИЙ 148 88.16
КАЛИЙ 12.8 4.49
КАЛЦИЙ 8 5.49
МАГНЕЗИЙ 1 0.94
ЖЕЛЯЗО 0.3 0.03
Обаждане
Упътване